Pàgina d'inici » Legislació

Legislació

La formació dels tècnics d’esport al nostre país havia estat responsabilitat única i exclusiva de les federacions corresponents. La Llei de l’Esport de 1990 marca un punt d’inflexió en el procés d’organització dels ensenyaments que condueixen a la formació dels tècnics d’esport.
L’aprovació de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo, genera un nou impuls que ha de permetre la consolidació dels Ensenyaments de Règim Especial d’Esports.
De tota manera el ritme legislatiu no es caracteritza per la seva rapidesa, i actualment el marc legal vigent tant a Catalunya i a Espanya no ha desplegat les noves directrius de la LOE.
Actualment segueix aplicant-se l’ordenació emanada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), a l’espera de que es desenvolupi l’ordenació d’aquests ensenyaments que preveu la LOE.
La taula ofereix un eix cronològic on es mostren les disposicions legals més rellevants sobre la formació de tècnics d’esport.

 

Eix cronològic de la legislació sobre la formació de tècnics d’esport
Any
1980 Ley 13/1980 General del Deporte de 31 de marzo.

(BOE 12.04.1980) – Derogada

Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema

Educativo (BOE 04.10.1990) – Derogada

1990 Ley 10/1990 del Deporte de 15 de octubre.

(BOE 17.10.1990) – Vigent –

1994 Real Decreto 594/1994, de 8 de abril por el que se regulan las enseñanzas de los técnicos deportivos. 

(BOE 29.04.1994) – Derogat –

1997 Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE núm. 20 23.01.1998).  Vigent transitòriament-
2000 Decret 1/2000,de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

(DOGC núm. 3199 – 07.08.2000). – Vigent –

2002 Decret 169/2002, d’11 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport.

(DOGC núm. 3660 – 19.06.2002). – Vigent –

2006 Ley orgánica 2/2006, de Educación de 3 de mayo.

(BOE núm. 106 – 04.05.2006) – Vigent –

2007  

Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

(BOE núm. 268 – 08.11.2007). – Vigent –

%d bloggers like this: