Pàgina d'inici » Convalidacions

Convalidacions

La convalidació dels crèdits dels Ensenyaments d’Esports està regulada per la normativa següent:

Ordre ECI/3830/2005 de 18 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre ECI/3324/2004, de 21 de setembre, per la qual s’estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l’obtenció de titulacions oficials en l’àmbit de l’activitat física i l’esport amb les corresponents del bloc comú de tècnics esportius, establerts pel Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i l’Ordre ECI 3341/2004, de 8 d’octubre, que completa aquesta

Les convalidacions vigents dels crèdits del bloc comú es recullen a la taula en funció de la titulació oficial en l’àmbit de l’activitat física i l’esport al·legada, el grau i el nivell dels ensenyaments.

Crèdits convalidats en funció de la titulació oficial
en l’àmbit de l’activitat física i l’esport
Grau Mitjà: Nivell 1

Titulació

Crèdits del bloc comú

CFGM

CFGS

Mestre EF

INEF

Dipl. EF

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I

Entrenament esportiu I

 Sí

Fonaments sociològics de l’esport

Organització i legislació de l’esport I

Primers auxilis i higiene en l’esport

 Sí

 Sí

Grau Mitjà: Nivell 2

Titulació

Crèdits del bloc comú

CFGM

CFGS

Mestre EF

INEF

Dipl. EF

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II

Entrenament esportiu II

Si

Organització i legislació de l’esport II

Teoria i sociologia de l’esport

Grau Superior: Nivell 3

Titulació

Crèdits del bloc comú

CFGM

CFGS

Mestre EF

INEF

Dipl. EF

Biomecànica de l’esport

Entrenament d’alt rendiment

Fisiologia de l’esforç

Gestió de l’esport

Psicologia de l’esport d’alt rendiment

Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Titulacions:
CFGM Tècnic en conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural
CFGS Tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives
Mestre Mestre especialista en Educació Física
INEF Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Dipl. EF Diplomat en Educació Física

Documentació que cal presentar:

a- Acreditant la titulació o titulacions establertes en la normativa, les convalidacions s’apliquen, un cop efectuada la matricula, en el centre corresponent.

b- Acreditant altres titulacions que no estan establertes en la normativa, cal fer la sol.licitud al Ministeri d’Educació i Ciència aportant la següent documentació

(Full de sol.licitud)

– Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent,

– Fotocòpia compulsada del full de matrícula en un centre autoritzat,

– Fotocòpia compulsada del títol aportat,

– Certificat del/s programa/es aportat/s i matèries superades.

 

S’han establert convalidacions, homologacions o equivalències professionals entre els diplomes o certificats d’entrenadors expedits per les federacions esportives o l’Escola Catalana de l’Esport i els títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport:

 

Normativa:

ORDEN ECD/189/2004, de 21 de enero, por la que se regula el procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las formaciones de entrenadores deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen especial, a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. (BOE número 32 – Viernes 6 de febrero 2004)

 

Procediments:

HOMOLOGACIÓ: Atorga la mateixa validesa acadèmica entre els estudis anteriors i a les titulacons d’Ensenyaments d’Esports, i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents en el títol.

 

CONVALIDACIÓ: atorga reconeixement a determinats blocs o mòduls dels currículum entre els estudis anteriors a les titulacions d’Ensenyaments d’Esports. Requerirà la matrícula prèvia als ensenyaments pels quals es fa la sol·licitud.

 

EQUIVALÈNCIA a efectes professionals: suposa el reconeixement d’igualtat per a l’accés a llocs de treball públics i privats, entre els estudis anteriors i a les titulacions d’Ensenyaments d’Esports. Exclou els efectes acadèmics i la competència docent en els centres que imparteixen aquests ensenyaments.

 

Documentació que cal presentar:

En aquests casos cal fer la sol.licitud al Ministeri d’Educació i Ciència, a través del Consell Superior d’Esports.

 

a- Acreditant diplomes o certificats d’entrenador esportiu obtinguts al superar formacions impartides abans de l’any 2000. Formulari i documentació

 

b- Acreditant diplomes o certificats d’entrenador esportiu obtinguts al superar formacions després de l’any 1999, autoritzades per la Secretaria General de l’Esport. Formulari i documentació

 

S’ha establert reconeixement a efectes de convalidació del bloc comú promogut per l ‘Escola Catalana de l’Esport entre els anys 1989 i 1999 i els ensenyaments d’esport: (Segons disposició adicional sisena del RD 1363/2007, de 24 d’octubre)

 


Formació convalidable.

Consejo Superior del Deporte. Homologaciones, convalidaciones, equivalencias y correspondencias

%d bloggers like this: