Formulari per inscriure’t!

Què és?

 • El curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior s’adreça a les persones que posseeixen el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.
 • La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació professional per al curs 2019-2020: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los. En els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació professional per als cursos 2020-2021 i posteriors no atorgarà cap prioritat.
 • En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permetrà l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.
 • A partir del curs 2018-2019 la superació d’aquest Curs no eximirà de fer la prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius de règim especial, però sí que n’incrementarà la qualificació final. Així, la nota final de la prova d’accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es calcularà amb la nota final de la prova d’accés (que és la mitjana aritmètica de la prova d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que les dues siguin superiors o iguals a quatre) més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, tenint en compte que, en cap cas, la nota resultant no podrà ser superior a 10.
 • La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.
 • El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Informació del CAS

Formulari per inscriure’t!

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula a INS de La Pobla de Segur. Inici del curs el 18 de setembre.

Què ofereix el nostre centre:

 • Curs pràctic, adaptat a les necessitat de l’alumnat i gratuït.
 • Especialment dissenyat per als cicles esportius.
 • Compatibilitat d’horaris amb TD1.
 • Som centre col·laborador de la EOI de Lleida. Possibilitat d’obtenir una titulació oficial en Anglès dels nivells B1 i B2.

Per a més informació:

Normativa

Formulari per inscriure’t!

 • Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació de preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament

Temaris i criteris d’avaluació