El primer nivell d’aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional.

El segon nivell capacita per organitzar activitats d’escalada, conduir escalades i dirigir l’entrament d’esportistes per a la participació en competicions d’escalada.

El tercer nivell capacita per programar l’entrenament i la participació d’esportistes i equips d’escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

 

Bloc comú(presencial i semipresencial) i Bloc específic

Grau mitjà Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:

 1. Haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i
 2. Superar una prova específica.

Grau superior

Per accedir a aquest tercer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de tècnic en escalada i
 2. Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (a tots els graus superiors) o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).

Full de preinscripció (Si ho emplenes, pots veure el preu del curs)

Convalidacions corresponents

Requisits d’accés

Els ensenyaments d’esports són postobligatoris i de règim especial. Tenen una durada variable segons el grau i preveuen formació científica, tècnica i pràctica. Les modalitats esportives que es poden cursar són: esports d’hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, atletisme i handbol. Per accedir als ensenyaments d’esports de grau mitjà cal:

 • tenir el títol de graduat/ada en ESO (o equivalent a efectes acadèmics)
 • superar una prova específica

Les persones que no tenen aquest títol també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Per accedir a ensenyaments d’esports de grau superior cal:

Les persones que no compleixen aquests requisits també hi poden accedir si superen la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir 19 anys (o complir-los l’any en què es fa la prova). A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Si voleu saber quins centres imparteixen ensenyaments d’esports al vostre municipi o a qualsevol altre municipi de Catalunya podeu consultar el Mapa de centres de Catalunya. Pocs dies abans que comenci el període per presentar les sol·licituds, podreu veure a la Consulta de centres i grups autoritzats quins cicles formatius ofereix cada centre. Si voleu veure una descripció detalla de l’oferta de cicles, consulteu el web Ensenyaments Professionals.

Els continguts s'organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics: el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat; el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport; el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirides.

Grau mitjà

Primer nivell

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l'esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l'esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores)

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I (10 hores)
 • Formació tècnica d'excursionisme (45 hores)
 • Medi ambient de muntanya (40 hores)
 • Seguretat en l'excursionisme (20 hores)
 • Didàctica i dinàmica de grups (35 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l'esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i l'entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l'esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l'esport (20 hores)

Bloc específic (250 hores)

 • Desenvolupament professional II (10 hores)
 • Coneixement del medi (20 hores)
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada (10 hores)
 • Formació tècnica i metodològica de l'ensenyament de l'escalada (65 hores)
 • Equipament d'instal·lacions d'escalada (35 hores)
 • Entrenament de l'escalada (50 hores)
 • Seguretat en l'escalada (25 hores)
 • Conducció en escalada (35 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10  hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10  hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Grau superior

Tercer nivell

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva (30 hores)
 • Entrenament d'alt rendiment esportiu (50 hores)
 • Fisiologia de l'esforç (40 hores)
 • Gestió de l'esport (45 hores)
 • Psicologia de l'alt rendiment esportiu (25 hores)
 • Sociologia de l'esport d'alt rendiment (10 hores)

Bloc específic (265 hores)

 • Conducció en l'escalada (60 hores)
 • Desenvolupament professional III (30 hores)
 • Entrenament de l'escalada II (85 hores)
 • Optimització de les tècniques d'escalada (80 hores)

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Cadascuna de les especialitats, per a portar a terme amb garanties la formació del bloc específic, requereix d’un material molt concret. A continuació teniu un llistat orientatiu que us pot ser d’utilitat:

TALLER 1 I 2: escalada esportiva i reunions

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco
 • Cintes exprés
 • Grigri
 • 4 mosquetons de seguretat
 • Corda simple
 • 2 estreps
 • Opcional:
  • Magnesi
  • Mallons
  • Fifi
  • Guants

TALLER 3 I 4: escalada artificial

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos per abandonar en cas de ràpel, 3 mosquetons HMS i 3 machards de 120cm
 • Cintes exprés i cintes llargues variades
 • Grigri i aparell assegurador de doble corda: ATC o reverso amb desbloquejador
 • 4 mosquetons de seguretat i cordino de 5metres de 6mm com a baga de reunió
 • Corda doble
 • 2 estreps, 1 daisy amb els seus mosquetons corresponents
 • Joc firends, joc de microfriends, tascons, 8/10 pitons, martell, ganxos
 • Cordinos ( varietat de cordinos per escanyar claus)

Per la pràctica d’equipament fixe:

 • Cintes exprés i cintes llargues
 • Grigri i bloquejador per remontar per la corda
 • 4 mosquetons de seguretat i baga de reunió (CORDINO de 5m de 6mm)
 • Corda simple i corda semi-estàtica
 • Talabard
 • Tub de 6 o 8 mm per bufar forats
 • Martell
 • Claus:
  • mètrica 8 --- clau del 13
  • mètrica 10 ---- clau del 17
  • mètrica 12 ----- clau del 19
 • Clau allen del 8 i del 10 (per la pràctica de rocòdrom)

Per la pràctica d’equipament mòbil:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco.
 • Corda simple
 • Joc de friends, de tascons i de microfriends
 • Cintes exprés
 • 2 mosquetons de seguretat

Crèdit de seguretat:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge i casco
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos per abandonar en cas de ràpel, 3 mosquetons HMS i 3 machards de 120cm.
 • Navalla
 • Reverso o ATC
 • Doble corda
 • Guants tallats
 • Frontal
 • Cintes de dynemma
 • Motxilla d'atac
 • Si porten baga d'ancoratge (no obligatòria, però pot estar be si estem fent moltes maniobres) ha de ser homologada com a tal ,no daisy.
 • Un torç de corda de 7mm o més ,correctament anusada també és possible.

Crèdit de conducció:

 • Material personal de progressió (MPP): peus de gat, arnés, baga d’ancoratge, casco.
 • Material personal de seguretat: farmaciola i cordinos
 • Cintes llargues variades i cintes exprés
 • Grigri i aparell assegurador de doble corda
 • 6 mosquetons de seguretat i bagues de reunió
 • Corda simple de 40 o 50m
 • Mig joc de friends i algun tascó.
 • Baga d’ancoratge específica de ferrades (si la teniu)

REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell, si se'n supera la prova d'accés, i
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora d'excursions i
  • guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat d'escalada, si en superen la prova general d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, com a:
  • guia d'escalada;
  • programador o programadora i organitzador o organitzadora d'activitats lligades a l'ensenyament i la pràctica de l'escalada;
  • entrenador o entrenadora d'escaladors i escaladores, i
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions d'escalada.

Les persones que superen el tercer nivell obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:

 • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'escaladors i escaladores d'alt nivell;
 • conductor o conductora d'escaladors i escaladores, i
 • director o directora d'escoles de muntanya i escalada.

Tècnic o tècnica d'esport en escalada
Codi: TEGM 8101

 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Escalada, juntament amb alta muntanya, muntanya mitjana i descens de barrancs, és una especialitat de la modalitat d’esports de muntanya i escalada.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per promoure excursions i acompanyar en la pràctica de l'excursionisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Té una durada de 420 hores (270 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell d'excursionisme.

El segon nivell capacita per organitzar activitats d'escalada, conduir escalades i dirigir l'entrament d'esportistes per a la participació en competicions d'escalada. Té una durada de 630 hores (430 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.


Tècnic o tècnica superior d'esport en escalada
Codi: TEGS 8151
 • Ensenyament: Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat esportiva: Muntanya i escalada
 • Entorn: Físic i esportiu

Escalada, juntament amb alta muntanya i esquí de muntanya, és una especialitat de la modalitat d'esports de muntanya i escalada.Aquests estudis capaciten per programar l'entrenament i la participació d'esportistes i equips d'escalada en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d'esports de muntanya i escalada.Tenen una durada de 755 hores (555 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.

 

GALERIA D’IMATGES